زبان کره ای در دانشگاه قم

اموزش کره ای در دانشگاه قم

به گزارش روابط عمومی مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره؛ با رایزنیهای انجام شده با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه قم ، اولین دوره آموزش زبان کره ای برای دانشجویان […]

تاثیرت مثبت موج کره ای در تبلیغ تشیع به این زبان

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   به نظر میرسد با وجود کم کاریهای شدیدی که در عرصه فرهنگی وجود دارد. موج علاقه به فرهنگ کره که […]