مبعث به زبان کره ای ، مدرسه زبان و فرهنگ کره-قم

ترجمه مناسبتی به زبان کره ای (سری اول)

ترجمه متون به زبان کره ای به مناسبت ایام دینی و اسلامی و ملی، توسطه مدرسه زبان و فرهنگ کره ای

حضرت مسیح و مریم در قران به زبان کره ای، مدرسه زبان و فرهنگ کره

حضرت عیسی و مریم در قران

ترجمه ایات منتخب راجع به حضرت مسیح و حضرت مریم به زبان کره ای توسط مدرسه زبان و فرهنگ کره