حضرت مسیح و مریم در قران به زبان کره ای، مدرسه زبان و فرهنگ کره

حضرت عیسی و مریم در قران

ترجمه ایات منتخب راجع به حضرت مسیح و حضرت مریم به زبان کره ای توسط مدرسه زبان و فرهنگ کره